Category Archives: Kognitiivinen

Kognitiiviset ominaisuudet ovat ihmisen kykyjä käsitellä ja ymmärtää tietoa. Tähän kategoriaan kuuluu tietoa erilaisista kognitiivisista toiminnoista, kuten havaitseminen, muisti, ajattelu, päätöksenteko ja oppiminen. Kognitiivisten ominaisuuksien ymmärtäminen auttaa ihmisiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, ja kehittämään niitä tarvittaessa. Tämä kategoria tarjoaa kattavan oppaan kognitiivisista ominaisuuksista ja niiden merkityksestä arkielämässä, työssä ja opiskelussa. Se sisältää myös vinkkejä ja harjoituksia, joiden avulla voi parantaa omia kognitiivisia taitojaan.

Kendall 1993 2000 kognitiivinen käyttäytymismalli

Kendallin kognitiivisen käyttäytymismallin tarkoituksena on ymmärtää ja hoitaa lasten ja nuorten ahdistusta, masennusta ja muita emotionaalisia ongelmia. Malli perustuu kognitiivisen psykoterapian periaatteisiin, jossa ajatellaan, että ajatukset ja mielikuvat vaikuttavat voimakkaasti tunteisiin ja käyttäytymiseen. John Kendall, psykologi ja tutkija, kehitti tämän mallin 1990-luvulla vastauksena tarpeeseen tarjota tehokas hoitomuoto lapsille ja nuorille, joilla on mielenterveysongelmia. Mallin ydin… Read More »

Kellyn kognitiivinen teoria

Kellyn kognitiivinen teoria on psykologinen teoria, joka keskittyy yksilön havaintoihin, tulkintoihin ja uskomuksiin. George Kellyn kehittämä teoria pyrkii selittämään, miten ihmiset yrittävät ennustaa ja selittää toimintaa ympärillään sekä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Teorian keskeinen ajatus on, että ihmiset pyrkivät ymmärtämään maailmaa luomalla henkilökohtaisia ​​käsityksiä ja teorioita. Nämä käsitteet toimivat kuin linssit, joiden avulla yksilöt tulkitaan ja… Read More »

Kelan vapaat kognitiivinen yksilö terapian pitkäaikais psykoterapeutit espoo

Kelalla on pitkään ollut tarjolla psykoterapiaa kuntoutustukena erilaisiin mielenterveysongelmiin. Kognitiivinen psykoterapia on yksi näistä terapiamuodoista, joka on osoittautunut tehokkaaksi monien ihmisten avuksi. Espoo on yksi Suomen suurimmista kaupungeista, ja siellä asuu paljon ihmisiä, joilla on tarvetta Kelan tukemaan psykoterapiaan. Espoossa toimii useita pitkäaikaisia psykoterapeutteja, jotka ovat erikoistuneet kognitiiviseen terapiaan ja voivat tarjota apua ja tukea… Read More »

Kelan vapaat kognitiivinen yksilö terapian pitkäaikais psykoterapeutit

Kelalla on tarjolla vapaata kognitiivista yksilöterapiaa pitkäaikaisille psykoterapeuteille. Tämä on merkittävä uudistus, joka helpottaa terapeuttien työtä ja parantaa samalla kuntoutujien mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa hoitoa. Kognitiivinen terapia on tunnistettu tehokkaaksi menetelmäksi monien mielenterveysongelmien hoidossa. Se perustuu ajatukseen siitä, että mielen sisäiset ajatukset ja uskomukset vaikuttavat voimakkaasti yksilön tunteisiin ja käyttäytymiseen. Kognitiivinen yksilöterapia keskittyy näihin ajatuksiin ja… Read More »

Kehys kognitiivinen kielioppi

Kognitiivinen kielioppi on kiehtova ja monipuolinen tapa tutkia kielen rakennetta ja sen yhteyttä ihmisen ajatteluun. Yksi tärkeä osa kognitiivista kielioppia on kehys, joka auttaa ymmärtämään kielen merkitystä ja sen kontekstuaalisia piirteitä. Kehys voi olla ajattelun, tunteiden, sosiaalisten tilanteiden tai muiden ilmiöiden rakenteellinen malli. Se auttaa meitä jäsentämään ja tulkitsemaan maailmaa ympärillämme sekä kommunikoimaan muiden ihmisten… Read More »

Kehitysvammaisten kognitiivinen toimintakyky

Kehitysvammainen henkilö saattaa kohdata erilaisia haasteita kognitiivisen toimintakyvyn kanssa. Kognitiivinen toimintakyky viittaa henkilön kykyyn oppia, ymmärtää, muistaa, ajatella, keskittyä ja ratkaista ongelmia. Kehitysvammaisilla henkilöillä tämä voi olla vaikeampaa kuin muilla, ja he saattavat tarvita erityistä tukea tässä asiassa. Kognitiivisen toimintakyvyn puutteet voivat vaihdella suuresti kehitysvammaisesta henkilöstä toiseen. Jotkut henkilöt voivat olla lievästi kehitysvammaisia, ja heillä… Read More »

Katri saarikivi lapset musiikki kognitiivinen

psykologia. Katri Saarikivi on suomalainen kognitiivisen psykologian tutkija ja musiikintutkimuksen professori. Hän on erikoistunut tutkimaan musiikin vaikutusta ihmisten kognitiivisiin prosesseihin, kuten ajatteluun, oppimiseen ja muistiin. Saarikivi on kiinnostunut erityisesti siitä, miten musiikki vaikuttaa lasten kehitykseen ja oppimiseen. Musiikilla on monia positiivisia vaikutuksia lasten kehitykseen. Se stimuloi aivoja monin eri tavoin ja voi edistää kielenkehitystä sekä… Read More »

Kasvatustiede kognitiivinen psykologia

Kasvatustiede ja kognitiivinen psykologia ovat kaksi tieteenalaa, jotka tutkivat ihmisen oppimista ja kehitystä eri näkökulmista. Kasvatustiede keskittyy erityisesti koulutus- ja opetusprosessien tutkimiseen, kun taas kognitiivinen psykologia keskittyy ihmisen mielen toimintaan ja ajatteluprosesseihin. Kasvatustieteen näkökulmasta oppiminen ja kehitys ovat monimutkaisia prosesseja, jotka vaativat huolellista suunnittelua ja ohjausta. Kasvatustieteilijät tutkivat erilaisia opetustapoja, oppimisympäristöjä ja pedagogisia strategioita, jotta… Read More »

Kapea kognitiivinen

Kapea kognitiivinen on käsite, joka liittyy ihmisen kykyyn hahmottaa ja käsitellä tiettyjä ärsykkeitä tai informaatiota. Se viittaa tiettyyn kognitiivisen prosessin osa-alueeseen, joka on erikoistunut johonkin tiettyyn tehtävään tai tiettyyn tyyppiseen informaatioon. Kapea kognitiivinen kyky voi liittyä esimerkiksi kasvojen tunnistamiseen, numeroiden käsittelyyn tai kielen ymmärtämiseen. Usein kapeasta kognitiivisesta kyvystä puhuttaessa tarkoitetaan henkilön erinomaista kykyä suoriutua tietyntyyppisestä… Read More »

Kahneman kognitiivinen harha

Kognitiivinen harha on ilmiö, joka perustuu ihmisen mielen oikullisuuteen ja virhealttiuteen tiedonkäsittelyssä. Tämä ilmiö on ollut keskeisessä roolissa psykologi Daniel Kahnemanin tutkimuksissa, ja hän on tehnyt laajasti tunnetuksi kognitiivisen harhan eri muotoja. Kahneman on yksi kognitiivisen psykologian perustajista, ja hän on erityisen tunnettu ajattelutapoja tutkineesta kirjastaan ”Thinking, Fast and Slow” (suom. Ajattelemisen nopeasta ja hitaasta).… Read More »